Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), a právnymi predpismi SR doplňujúcimi niektoré jeho ustanovenia ( osobitne zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ).

 1. Prevádzkovateľ a zodpovedná osoba

 

 • Prevádzkovateľom osobných údajov je predávajúci, obchodná spoločnosť Evaton, s.r.o., so sídlom Kukučínova 20, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika, IČO: 46 878 998, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vl. č. 26978/P   „ ďalej ako prevádzkovateľ alebo predávajúci“, ktorý spracúva osobné údaje za podmienok uvedených v tomto vyhlásení.

 

 • Predávajúci vymenoval za svojho zodpovedného zástupcu: Anton Bachleda

                                                                             e-mailová adresa: info@evaton.sk     

                                                                                telefónne číslo: +421908 382 850

 

 1. Tretia strana

 

 • Údaje o kupujúcich budú odovzdávané tretím osobám iba ak je to potrebné na účely poskytovania služieb alebo pre splnenie príslušného účelu spracovania, a ak ste dali svoj predchádzajúci súhlas, alebo ak je daný iný právny dôvod.

 

 • Osobné údaje odovzdávame štátnym orgánom len ak sme na to zo zákona povinní.

 

 • Osobné údaje budú tretím stranám poskytnuté len vtedy, keď je to potrebné na poskytnutie príslušnej služby a iba v rozsahu nevyhnutnom na spracovanie objednávky dodávateľom tretích strán, doručovateľským službám zabezpečujúcim dodávky alebo poskytovateľom finančných služieb.

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov :

3.1. Predávajúci spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu, dodania alebo vybavenia reklamácie tovaru nasledovné osobné údaje kupujúceho: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet prevádzkovateľa),

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) a c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“). Spracúvanie osobných údajov predávajúcim je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho kupujúceho o objednávku tovaru. Dobrovoľne sprístupnené údaje môžu slúžiť na zvýšenie komfortu  kupujúceho (poznámky k objednávke a pod.) a spracovávajú sa na základe súhlasu podľa článku. 6 ods. 1 prvá veta písm. a) Nariadenia.

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

      – kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší 

         prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,

 • servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, externé účtovné služby, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
 • Websupport s.r.o., so sídlom Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 421 928, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 63270/B ako sprostredkovateľ

 

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar. Na základe daňových právnych predpisov sme však povinní uchovávať vaše meno, priezvisko, adresu a údaje o platbe a objednávke počas desiatich rokov (daňové doklady).

 

3.2.  Predávajúci spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho kupujúceho: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Spracúvanie osobných údajov predávajúcim je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho kupujúceho o nezáväznú objednávku tovaru.

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • Websupport s.r.o., so sídlom Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 421 928, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 63270/B ako sprostredkovateľ

 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.

 

3.3.  Predávajúci spracúva na účely zriadenia zákazníckeho účtu a prevádzky internetového obchodu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a história objednávok. Pri založení účtu v položke „Môj účet“ sa zadané údaje uložia s možnosťou odvolania udeleného súhlasu. Zadané údaje môžu byť  kedykoľvek zmenené alebo účet úplne zrušený.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Spracúvanie osobných údajov predávajúcim je nevyhnutné na základe žiadosti kupujúceho a prevádzku internetového obchodu.

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • Websupport s.r.o., so sídlom Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 421 928, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 63270/B ako sprostredkovateľ

 

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v internetovom obchode.

3.4.   Predávajúci spracúva na účely riešenia sťažností kupujúcich nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom bola sťažnosť podaná aj  adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Spracúvanie osobných údajov predávajúcim je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia do vyriešenia sťažnosti kupujúceho.

 

3.5.      Predávajúci spracúva na účely uplatňovania svojich nárokov nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách s kupujúcimi a tretími stranami, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby predávajúcim voči kupujúcim alebo tretej strane, údaje uvedené v žalobe proti predávajúcemu,  údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo ochrany oprávnených záujmov predávajúceho.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Spracúvanie osobných údajov predávajúcim je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov ( ochrana majetku a dobrého mena ) predávajúceho.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • právni zástupcovia, odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.
 • súdy, orgány verejnej správy

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu alebo iného konania a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči predávajúcemu uplatnené nároky zo záväzkových vzťahov s kupujúcimi alebo počas ktorej si predávajúci môže uplatniť svoje vlastné nároky zo záväzkových vzťahov voči kupujúcim.

3.6.  V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru,  kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

 

3.7.   Predávajúci spracúva na účely plnenia zákonných povinností predávajúceho osobné údaje získané v bodoch 3.1.-3.6. tohto vyhlásenia.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Spracúvanie osobných údajov predávajúcim je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností ( zákon o účtovníctve, zákon o dani z predanej hodnoty, archivácia dokumentov a pod. ).

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, externí účtovníci a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.
 • súdy, orgány verejnej správy

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej jednotlivými právnymi predpismi SR.

3.7.   Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

3.8.   Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v tomto vyhlásení.

3.9.  Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v tomto vyhlásení bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

 1. Práva dotknutých osôb

4.1. Kupujúci v pozícii „dotknutej osoby“ má v zmysle Nariadenia nasledujúce práva:

4.2. Právo na prístup k osobným údajom
Dotknutá osoba má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

       –    účely spracúvania,

 • kategórie dotknutých osobných údajov,
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,
 • doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,
 • práva požadovať od predávajúceho opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby
 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu,
 • ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia týkajúcich sa prenosu.

4.3.  Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

4.4. Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú ak:

 

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.
 • Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie.
 • Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia.
 • Osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • Osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.

 

4.5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

 

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

4.6. Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

 

4.7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa článku 6 ods. 1 e) alebo písm. f) Nariadenia vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

4.8. Právo na odvolanie súhlasu

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

 

4.9. Právo podať sťažnosť

Dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich z Nariadenia pri spracúvaní osobných údajov má právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Dozorným orgánom na ochranu osobných údajov je v zmysle zákona: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27.